Beaverhall Communities

Israel

讛讻讬专讜 讗转 驻专讜讬拽讟 “讬讗谞讙 讗诇讬讛讜” 讘转诇- 讗讘讬讘, 诪转讞诐 讛诪讙讜专讬诐 讛讞讚砖谞讬 讘住诪讜讱 诇诪转讞诐 讛诪讻诇诇讜转 讛注转讬讚讬, 讘诇讘 砖讻讜谞转 讬讚 讗诇讬讛讜 讛谞讞砖拽转. 讚讬专讜转 3 讞讚’ 诪专讜讜讞讜转 注诐 诪专驻住转 砖诪砖, 讞谞讬讛 诪拽讜专讛 讜诪讞住谉 讛讞诇 诪-2.790 诪讬诇讬讜谉 鈧

Facebook page